17Δεκεμβρίου

Ο Νέος Νόμος για την Προστασία των Ζώων (Ν. 4039/2012)

Στις 31-01-2012 στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε τα παρακάτω σχέδιο νόμου.
«Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό.»

Άρθρο 1

Ορισµοί

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί:

α) Ζώο είναι κάθε έµβιος οργανισµός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστηµα ή υγροβιότοπο.

β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρµόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά µε την προστασία τους και την καλή µεταχείρισή τους, έτσι ώστε να µην πονούν και υποφέρουν, την παραµονή τους σε χώρο στεγνό,  καθαρό και προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι µόνιµα δεµένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. µεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλλη-λης τροφής και νερού, την καθηµερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη µέριµνα για σεβασµό της ύπαρξής τους.

γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.

δ) Δεσποζόµενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε µη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιµοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιµνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα α-σφαλείας.

ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιµνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της φύλαξης του ποίµνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.

στ) Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς είναι τo ζώo συντροφιάς, που αποδεδειγµένα εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συµπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

ζ) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.

η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραµονή σηµαντικού αριθµού αδέσποτων ή ανεπιθύµητων ζώων συντροφιάς.

θ) Σοβαρό νόσηµα είναι κάθε νόσηµα άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.

ι) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία πραγµατοποιούνται µε κερδοσκοπικό σκοπό µουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων µε τη συµµετοχή ή µη ζώων.

ια) Θίασος µε ποικίλο πρόγραµµα (βαριετέ) είναι οµάδα ατόµων, η οποία σε µόνιµη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγµατοποιεί µε κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόµενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράµµατα, παραστάσεις, διασκεδαστικά µικρά κωµικά θεατρικά δρώµενα, τραγούδια, χορό µε ποικίλο περιεχόµενο και µε τη συµµετοχή ή µη ζώων.

ιβ) Αρµόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που µεριµνούν για την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήµατος σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

ιγ) Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήµατος και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήµων, µεριµνούν για την ορθή εφαρµογή και τον έλεγχο εφαρµογής – σε συνεργασία µε τις αρχές της προηγούµενης περίπτωσης ιβ΄-  του συστήµατος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων.

ιδ) Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα εκείνα, που µεριµνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων, που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου (η Δηµοτική Αστυνοµία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου).

ιε) Αρµόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος, που µε βάση προβλεπόµενη διαδικασία, µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήµανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί στο εξωτερικό και ενηµερώνει τη βάση µε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Άρθρο 2

Αρµόδιες Αρχές

1. Αρµόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αρµόδιες Αρχές Διαχείρισης της Δια-δικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται: α. η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και β. η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2. Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήµατος της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήµων και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήµου.

3. Αρµόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ορίζεται ο κτηνίατρος, που πιστοποιείται µε τη νόµιµη διαδικασία, που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 3

Αρµοδιότητες

1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι Αρµόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του άρθρου 2 του παρόντος νόµου έχουν τις α-

κόλουθες αρµοδιότητες:

Α. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών (ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:

α) την εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται στο νόµο αυτόν,

β) την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και για κάθε θέµα, που αφορά στα ζώα συντροφιάς,

γ) σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: αα) τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήµαν-

σης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, ββ) τον εµπλουτισµό µε τις απαραίτητες πληροφορίες της

Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και τη διαρκή αναβάθµισή της και γγ) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους κτηνιάτρους, που πιστοποιούνται µε τη νόµιµη

διαδικασία.

Β. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:

α. Την παροχή της απαραίτητης µηχανογραφικής υποδοµής (κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,  δίκτυο κ.λπ.) για τη λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήµανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και την προµήθεια των ανιχνευτών ηλεκτρονικών µέσων σήµανσης, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4.

β. Την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία της µηχανογραφικής υποδοµής, που υποστηρίζει το σύστηµα.

γ. Την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, ώστε τα στοιχεία, που καταχωρίζονται στη βάση δεδοµένων, να είναι διαθέσιµα για έλεγχο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι Αρµόδιες Αρχές Εφαρµογής και Ελέγχου του συστήµατος της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 παράγραφος 2, έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. Τη συνεργασία µε το Φορέα Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς για το συντονισµό των ενεργειών τους και την παροχή τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη για την πλήρη και ενιαία εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς.

β. Τον έλεγχο και την εποπτεία του Φορέα Εκτέλεσης 2της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς.

3. Οι Φορείς Εκτέλεσης της σήµανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 παράγραφος 3, έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α. Τη διενέργεια της σήµανσης των ζώων συντροφιάς µε τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων µέσων ηλεκτρονικής σήµανσης και την καταχώριση των στοιχείων σήµανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση και τη διαρκή ενηµέρωσή της.

β. Τη µέριµνα για την ενηµέρωση µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης των ζώων συντροφιάς και στις απαιτήσεις του παρόντος νόµου για την ηλεκτρονική σήµανση και την καταγραφή των ζώων συντροφιάς.

γ. Την έκδοση σύµφωνου µε τα παράρτηµατα 2 και 3 βιβλιαρίου υγείας κατά τη σήµανση του ζώου συντροφιάς ή διαβατηρίου, σε περίπτωση που το ζώο θα µεταφερθεί στο εξωτερικό, καθώς και την καταγραφή σε αυτά, ατελώς, της οποιασδήποτε αλλαγής ιδιοκτήτη κατά την κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εµβολιασµό του.

Άρθρο 4

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους - Σήµανση, βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο

1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται από τους κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία, που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς (όπως φύλο, χρώµα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναµου εγγράφου, όπως δίπλωµα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο), καθώς και τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί προσωπικών δεδοµένων». Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγµατοποιείται µε την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευθείας µε τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους, που πραγµατοποιείται η σήµανση των ζώων συντροφιάς. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι υποχρεωτική. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση εισάγονται λογικοί παράµετροι συσχέτισης του αριθµού των ζώων ανά ιδιοκτήτη, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και η τήρηση των βασικών υγειονοµικών κανόνων.

2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς εφαρµόζονται και για την ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3.α. Η σήµανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, εξαιρουµένων των σκύλων που χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη ποιµνίων, για τους οποίους καθίσταται προαιρετική υπό την προϋπόθεση ότι δεν µετέχουν σε προγράµµατα γενετικής βελτίωσης µε σκοπό τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση συγκεκριµένων φυλών. Η δαπάνη της σήµανσης και της καταγραφής των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο Δήµο ή το φιλοζωικό σωµατείο ή την ένωση, που µπορούν να προµηθεύονται το ηλεκτρονικό µέσο σήµανσης απευθείας από το εµπόριο. Στην περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, µονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες µε το επίδοµα της Πρόνοιας), οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς επιβαρύνονται µε το κόστος µόνο του ηλεκτρονικού µέσου σήµανσης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται αζηµίως όταν η σήµανση του ζώου πραγµατοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους, των Δήµων, των διαδηµοτικών κέντρων και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Για την πραγµατοποίηση της ηλεκτρονικής σήµανσης ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου ο ιδιοκτήτης του δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, την αστυνοµική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο, προκειµένου να επαληθευτούν τα ατοµικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο µοναδικός κωδικός σήµανσης του ζώου συντροφιάς µε τα ατοµικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Ο διενεργών τη σήµανση πιστοποιηµένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής, µε βάση το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1, µε τον αριθµό σήµανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώµα, ράτσα) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου).

β. Ο Ο.Τ.Α., προκειµένου να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα και λειτουργία των υποδοµών του, που σχετίζονται µε τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόµενων ζώων, δύναται να επιβάλει, µετά από απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό των τριών (3) ευρώ, ανά σηµαινόµενο ζώο. Το προαναφερθέν τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30) ηµερών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο που διενεργεί την πράξη της σήµανσης και καταγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Βάση Δεδοµένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προσκοµιζοµένων, επιπροσθέτως στον Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο των αντιγράφων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.

4. Η σήµανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής ποµποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας µόνο για ανάγνωση, σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και µπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συµβατή µε 3το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες τουηλεκτρονικού µέσου σήµανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό µέσο σήµανσης σύµφωνο µε τις παραπάνω απαιτήσεις µε οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα.

5. Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος 2 και 3, πραγµατοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νό-µιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους των Δήµων, των διαδηµοτικών κέντρων, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, καθώς και των φιλοζωικών σωµατείων. Βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο.

Στην περίπτωση που η σήµανση των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς πραγµατοποιείται σε κτηνιατρείο ή διαµορφωµένο χώρο που ανήκει σε Ο.Τ.Α. ή σύµπραξη Ο.Τ.Α., ο ιδιοκτήτης του ζώου εκτός από το κόστος του µέσου ηλεκτρονικής σήµανσης µπορεί να επιβαρύνεται και µε πρόσθετο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών της σήµανσης, το οποίο είναι δυνατόν να επιβάλλεται, όταν καθοριστεί µε απόφαση του οικείου ή των οικείων Ο.Τ.Α..

6. Οι κτηνίατροι, που πραγµατοποιούν την ηλεκτρονική σήµανση των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των µέσων ηλεκτρονικής σήµανσης και να χρησιµοποιούν τα µέσα, που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρησιµοποίηση µέσων ηλεκτρονικής σήµανσης, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, τα πρόσωπα, που διαθέτουν ή χρησιµοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη συµµόρφωσή τους µε την παράγραφο 4, στις αρµόδιες αρχές ελέγχου και εφαρµογής του συστήµατος του άρθρου 2.

7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς υποχρεούται να ενηµερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, για τη µεταβολή των στοιχείων, που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδοµένων και αφορούν είτε στον ίδιο (όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου) είτε στο ζώο συντροφιάς, που έχει δηλώσει στο όνοµά του (όπως θάνατος, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη), το αργότερο εντός 15 ηµερών από τη µεταβολή µε σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισηµείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εµβολιασµό του, προκειµένου να ενηµερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

8. Η συµπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς πραγµατοποιείται χειρόγραφα ή και µέσω της εφαρµογής της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Ο µοναδικός κωδικός της Ηλεκτρονικής Σήµανσης του ζώου συντροφιάς εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή µε την ετικέτα ταυτοποίησης.

9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δηµοτικής Αστυνοµίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ε-λέγχου (ΣΥΚΕ) εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

10. Το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική µορφή, συµβατή µε τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των κωδικών σήµανσης των ζώων συντροφιάς, που έχει καταγράψει από την ηµεροµηνία ανάθεσης σε αυτόν της τήρησης Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδοµένων µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου,  διατηρώντας πρόσβαση στην προαναφερθείσα βάση µε κωδικό πρόσβασης. Επίσης, κωδικός πρόσβασης παρέχεται και στους Ο.Τ.Α., προκειµένου να έχουν τον έλεγχο δεσποζόµενων και αδέσποτων ζώων, στα διοικητικά τους όρια. 

11. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους αρχίζει να λειτουργεί ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται οι όροι δηµιουργίας της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης,  ειδικότερα τα θέµατα, που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης και χορήγη-σης κωδικού πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης της σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και τη λειτουργία της βάσης.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

α) να µεριµνά για τη σήµανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη γέννηση αυτού ή µέσα σε ένα µήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εµφανές σηµείο του περιλαίµιου του ζώου µεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εµβολιασµό του,

β) να δηλώνει µέσα σε πέντε ηµέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,

γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να µεριµνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να µεριµνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύµατος, προσαρµοσµένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εµποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγµατοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,

δ) να εφοδιάζεται µε το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει µε αυτό στο εξωτερικό, το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα Παράρτηµατα 2 και 3,

ε) να µην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυµεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία του Δήµου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαµβάνει από πιστοποιηµένο κτηνίατρο αντίγραφο της µεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήµος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,

στ) να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,

ζ) να µεριµνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυµεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν µπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.

2. Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά, που προκαλείται από το ζώο, σύµφωνα µε το άρθρο 924 Α.Κ.. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήµο.

3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε µετακίνησή του µαζί µε το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει µαζί του ενηµερωµένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιµνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιµνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.

5. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που χρησιµοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σηµανθεί σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή µε την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθµός της σήµανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, µέχρι να σηµανθεί το συγκεκριµένο ζώο. Τα µέσα µεταφοράς, που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα µε επαρκή χώρο, φωτισµό και αερισµό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.

6. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθυντών και θέσεων προσωπικού, στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200) σε ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισµένοι χώροι εκγύµνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών µε όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

7. Μετά την παρέλευση 30 ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού απαγορεύεται η δηµοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθµός της ηλεκτρονικής σήµανσής τους.

8.α. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν ηλεκτρονική σήµανση. Τα στοιχεία σήµανσης των εισαγόµενων ζώων (κωδικός σήµανσης και όνοµα εισαγωγέα), από χώρες εκτός Ε.Ε. καταγράφονται στα σηµεία εισόδου στην Ελλάδα και ενηµερώνεται απευθείας η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του µέσου ηλεκτρονικής σήµανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (µε σκοπό να αποτραπούν φαινόµενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (µε σκοπό την αποτροπή παράνοµου σκοπού).

Άρθρο 6

Εκτροφή, αναπαραγωγή και εµπορία ζώων συντροφιάς

1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που για εµπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, στην οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του, να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συµµορφώνεται µε τους όρους, που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996. Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Οι εκτρεφόµενοι, αναπαραγόµενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σηµαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4. Στις εγκαταστάσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή εµπορίας τους πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης. Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σηµειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής, εκτροφής και εµπορίας ζώων συντροφιάς. Για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής τηρούνται µητρώα. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιµοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καµία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα µηνών από τον τελευταίο τοκετό. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή µετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου.

2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς, που τα ανατοµικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς τους µπορεί, ανάλογα µε το είδος και τη φυλή, να απο-δειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του. Ο προσδιορισµός των βλαβερών χαρακτηριστικών γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

3. Δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς µε ηλικία µικρότερη των οκτώ (8) εβδοµάδων.

4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και άδειας εκπαιδευτή σκύλων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του τυχόν συναρµόδιου Υπουργού οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εµπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαµονής ή παραµονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισµό ανά είδος ζώου, η αρµόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

5. Κατά την πώληση ενός ζώου, υπογράφεται η «Δήλωση Αγοράς ζώου από νέο ιδιοκτήτη», µεταξύ του πωλητή και του αγοραστή-νέου ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το υπόδειγµα «Δήλωση Αγοράς ζώου» του Παραρτήµατος 5.

Άρθρο 7

Διοργάνωση εκθέσεων µε ζώα συντροφιάς

1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις µε ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται µε σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήµου.

2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τα ζώα συντροφιάς πρέπει να βρίσκονται υπό την άµεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη, κατόχου ή συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να µην τους προξενεί φόβο ή πόνο. Ζώα συντροφιάς, που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συµπεριφορά προς τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο ή αποµακρύνονται από την έκθεση. Η παρουσία κτηνιά-τρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

3. Τα ζώα συντροφιάς, που συµµετέχουν σε εκθέσεις, πρέπει να έχουν σηµανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εµβολιασµένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισµό.

4. Απαγορεύεται η συµµετοχή ακρωτηριασµένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις.

Άρθρο 8

Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαµερίσµατα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαµέρισµα µε την προϋπόθεση ότι αυτά: α) διαµένουν στο ίδιο διαµέρισµα µε τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραµένουν µόνιµα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαµερίσµατος, γ) η παραµονή στα διαµερίσµατα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονοµικών διατάξεων και των αστυνοµικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας και δ) έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν ση-µανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.  Δεν µπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς µε τον κανονισµό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισµό µπορεί να περιορίζεται ο µέγιστος αριθµός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο (2) ζώα ανά διαµέρισµα.

2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που έχουν σηµανθεί και καταχωρισθεί νοµίµως και φέρουν βιβλιάριο υγείας, στις µονοκατοικίες µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής µεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και οι αστυνοµικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

3. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραµονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Επιτρέπεται όµως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον υφίσταται η οµό-φωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών.

4. Οι ανωτέρω αριθµητικοί περιορισµοί ισχύουν µόνο για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.

Άρθρο 9

Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

1. Οι Δήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκείται και από συνδέσµους δήµων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωµατεία σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Δήµο, εφόσον αυτά διαθέτουν υποδοµή, συνιστάµενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχηµάτων µεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναµικό µε εµπειρία στο χειρισµό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται το είδος και ο αριθµός των εγκαταστάσεων και των οχηµάτων, καθώς και η εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωµατεία, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.

2. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήµος ή όµοροι ή συνεργαζόµενοι Δήµοι ιδρύουν και λειτουργούν δηµοτικά ή διαδηµοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεποµένης της συνεργασίας µε ενδιαφερόµενα φιλoζωικά σωµατεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το Δηµόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους Δήµους είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονοµική ενίσχυση από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς απο-τελούν χώρους προσωρινής παραµονής και περίθαλψης και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήµατα ζώων του ν.604/1977 και του  π.δ. 463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από την αρµόδια Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιµα καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Υπό την εποπτεία των Δήµων, µπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωµατεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδοµή, τις εγκαταστάσεις και τον α-ναγκαίο εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.

3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα και έµπειρα στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήµου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήµου ή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

4. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τµηµατικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δηµοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και µπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την αποθεραπεία τους,  υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη µε τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αµέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν.

6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόµενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους µπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτοµα ή από φιλοζωικές ενώσεις και σωµατεία, που λειτουργούν νόµιµα.

7. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα συντροφιάς, που υιοθετούνται, σηµαίνονται άµεσα ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση µε τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εµβολιασµό. Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτή-τη» µεταξύ του υπευθύνου του καταφυγίου ή του φιλοζωϊκού σωµατείου και του νέου ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήµατος 4.

8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη, που δεν είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγµατοποιείται µε την απευθείας παράδοσή τους στους ενδιαφερόµενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σηµανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη,  τα οποία προκύπτουν από επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραµονή των ζώων αυτών σε καταφύγια εκτός Ελλάδας.

9. Ζώα συντροφιάς ηλικίας µικρότερης των πέντε (5) µηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραµένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήµοι ή τα Διαδηµοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόµενα µε τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις ως τη συµπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) µηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύµφωνα µε γνωµάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άµεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουµένως ελεγχθεί ότι έχουν σηµανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εµβολιασµό και στείρωση.

10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων έχουν από κοινού οι Δήµοι οι οποίοι µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν και σηµεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκοµεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, λιµάνια, αεροδρόµια και αρχαιολογικούς χώρους. Με απόφαση της πενταµελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες προσδιορισµού της πυκνότητας του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήµανση και η καταγραφή τους πραγµατοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειµένου να µπορούν να ασκήσουν νόµιµα το επάγγελµα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Οι στειρώσεις µπορεί να πραγµατοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι προαναφερόµενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήµου, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 13. Στους εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους για την πραγµατοποίηση των στειρώσεων σε α-δέσποτα ζώα συντροφιάς µπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των Διευθύνσεων, Τµηµάτων και των αρµόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήµου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι, για την πραγµατοποίηση των στειρώσεων υπό την εποπτεία κτηνιάτρου που έχει πιστοποιηθεί. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισµένο χρονικό διάστηµα,  αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός µήνα και έγκριση των προϊσταµένων των αντίστοιχων υπηρεσιών.

12. Σε κάθε Δήµο συγκροτείται µε απόφαση του Δηµάρχου πενταµελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο µέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωµατεία και τις ενώσεις, που εδρεύουν στο Δήµο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή µετέχουν ένας (1) κτηνίατρος και ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήµο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Η προαναφερθείσα επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου στ΄ του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήµοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δηµιουργούν δίκτυο ενηµέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθε-

νται προς υιοθεσία.

13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις επιτρεπόµενες µεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας των κινητών εγκαταστάσεων πραγµατοποίησης κτηνια-τρικών πράξεων, σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

14. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:

α) µπορεί να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση στους Δήµους από την αρµόδια Περιφέρεια άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που προβλέπονται στο ν. 604/1977 και στο π.δ. 463/1978, να τίθενται νέοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταφυγίων και να καθορίζεται ο απαιτούµενος χρόνος προσαρµογής των ήδη λειτουργούντων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και

β) καθορίζεται ο Δήµος, οι σύνδεσµοι Δήµων, που επιχορηγούνται για τη δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίου, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό

θέµα.

Άρθρο 10

Μετακίνηση και µεταφορά ζώων συντροφιάς

1. Η µετακίνηση και µεταφορά ζώων συντροφιάς διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού (Ε.Κ.) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 «για τους υγειονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου»,  του Κανονισµού (Ε.Ε.) 388/2010 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2010, του Κανο-νισµού (Ε.Κ.) 1/2005 του Συµβουλίου της 22ας Δεκεµβρίου 2004 «για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά», καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 184/1996 (Α΄137).

2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισµών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η µεταφορά µικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδροµικά και στα-θερής τροχιάς µέσα µαζικής µεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετηµένα σε ασφαλές κλουβί µεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας εφόσον φέρουν λουρί και φίµωτρο µπορούν να µεταφέρονται χωρίς κλουβί µεταφοράς και ανεξάρτητα από το µέγεθός τους.

3. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόµενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη µεταφορά µεγάλων ζώων συντροφιάς.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται κατά τις µετακινήσεις ή µεταφορές, που διενεργούνται από τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων και τα συνεργεία µεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.

Άρθρο 11

Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απορρίµµατα και περισυλλογή νεκρών ζώων

1. Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκοµείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστηµάτων διάθεσης τροφίµων, εγκαταστάσεων µαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίµµατα των εγκαταστάσεών τους.

2. Οι υπηρεσίες, που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις είναι αρµόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, έχουν άµεση υποχρέωση να αποµακρύνουν από τις οδούς και τα πεζοδρόµια τα νεκρά ζώα και να µεριµνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονοµική ταφή τους, σύµφωνα µε τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Αποτεφρωτήρια ζώων συντροφιάς ιδρύονται και λειτουργούν και από Δήµους και Συνδέσµους Δήµων.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων της παραγράφου 1 για την επίτευξη της αποτροπής πρόσβασης των ζώων συντροφιάς σε απορρίµµατα και των υπηρεσιών των αρµόδιων φορέων της παραγράφου 2 και για την περισυλλογή των νεκρών ζώων. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς (αποτέφρωση, υγειονοµική ταφή κ.λπ.) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία.

Άρθρο 12

Απαγόρευση χρησιµοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάµατα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο µε ποικίλο πρόγραµµα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραµµά τους, πραγµατοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εµφανίζονται ενώπιον του κοινού.

2. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ’όσον τα ζώα χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραµµά τους.

3. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιµοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος µονοµαχίας. Επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιµοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών.

Άρθρο 13

Εξαιρέσεις

1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 εξαιρούνται οι νοµίµως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήµατα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας και τα εκτροφεία θηραµάτων, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται κάθε είδους παραστάσεις µε τη συµµετοχή ζώων.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του άρθρου 7, καθώς και των ειδικών διατάξεων, που αφορούν στα άλογα ιπποδροµιών και στις ιπποδροµίες.

Άρθρο 14

Αρµόδια αρχή

Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του άρθρου 12 είναι ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγµατοποίησης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006.

Άρθρο 15

Υπεύθυνη δήλωση

1. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάµατα, µουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράµµατα από τα αναφερόµε-

να στο άρθρο 12, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους µε οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραµµα ή στην εκδήλωση µε τηνεπιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13.

2. Η αρµόδια αρχή του άρθρου 14 δικαιούται να κάνει επιτόπιο έλεγχο στο σηµείο εγκατάστασης της επιχείρησης οποιαδήποτε χρονική στιγµή, πριν ή και µετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου η αρχή µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρη-ση οφείλει να συνδράµει την αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση άρνησής της δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται.

3. Η αρχή του άρθρου 14 είναι αρµόδια και για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών τρίτων, ιδιωτών ή σωµατείων, σχετικά µε παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση καταγγελίας η αρχή υποχρεούται σε άµεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.

Άρθρο 16

Κακοποίηση των ζώων

α. Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόµενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισµός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση µεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέµασµα, ο πνιγµός, το κάψιµο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασµός. Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη µε θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτηριασµός.

β. Απαγορεύεται, εξαιρουµένων των περιπτώσεων κινηµατογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισµού, η πώληση, εµπορία και παρουσίαση – διακίνηση µέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηµατογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση µεταξύ ζώων ή µεταξύ ζώου και ανθρώπου µε σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόµων που παρακολουθούν ή συµµετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση της µονοµαχίας µεταξύ ζώων.

γ. Σε περίπτωση τραυµατισµού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχηµα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα τον οικείο Δήµο, προκειµένου να παρασχεθεί στο τραυµατισµένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

Άρθρο 17

Κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και καταπολέµησης ζωονόσων

1. Η πρόληψη και η αντιµετώπιση των νοσηµάτων, που µεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνεται µε ειδικά προγράµµατα, που καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εφαρµόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Αν εκδηλωθεί κρούσµα λύσσας σε ζώο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής µπορεί να λαµβάνει πρόσθετα µέτρα είτε σε συγκεκριµένη περιοχή της χώρας είτε σε όλη την Επικράτεια πέραν εκείνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόµων 1197/1981 και 2017/1992.

3. Mε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονοµικοί κανόνες και όροι, που αφορούν στην αποτροπή του κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νο-σηµάτων.

Άρθρο 18

Εκπαίδευση, επιµόρφωση, προαγωγή φιλοζωίας

1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε άλλους φορείς µεριµνούν: α) για την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και την προβολή από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, προγραµµάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόµων, που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατόµων, που ασχολούνται µε την εκτροφή, εκπαίδευση, εµπόριο και φύλαξη των ζώων αυ-τών, καθώς και για την ενηµέρωση τοπικών κοινωνιών και οµάδων σχετικά µε το περιεχόµενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων, β) για την προώθηση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία µε εκδηλώσεις, οµιλίες, προβολές, σεµινάρια αντιµετώπισης και χειρισµού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτι-

κά προγράµµατα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να χρηµατοδοτούνται οι δραστηριότητες,  που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους και να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση αυτή.

Άρθρο 19

Συµπληρωµατικές διατάξεις προστασίας των ζώων

1. Με εντολή του αρµόδιου εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και του άρθρου 16 και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρµόδιου Δήµου ή σε ενδιαφερόµενη φιλοζωική εταιρεία ή σωµατείο. Αν η µεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας µπορεί επίσης µε διάταξή του να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.

2. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας, όταν επιλαµβάνεται δηµοσιεύµατος ή καταγγελίας, µπορεί, µε επιτόπια αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες, που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο, και αν αυτές δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 και στις ειδικές διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία τους, µε προσωρινή διάταξή του, να καθορίσει τα µέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ή εκτροφείου και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου πρέπει να συµµορφωθεί.

Άρθρο 20

Ποινικές κυρώσεις

1. Η παράνοµη εµπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόµου, (άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1) τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

2. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 16 τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο έτη και µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

4. Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5, καθώς και η  κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών και χρηµατική ποινή µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα έτος και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) µέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

5. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται από αρµόδια Αρχή και διαβιβάζεται αυθηµερόν στον αρµόδιο Δήµο για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων και προστίµων.

6. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηµατικές ποινές, που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 διπλασιάζονται.

Άρθρο 21

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα

Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιµα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

α. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8, υποτροπή θεωρείται η µη συµµόρφωση εντός 10 ηµερών από τη βεβαίωση της παράβασης.

β. Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιµα διπλασιάζονται κάθε φορά ενώ από τους παραβάτες των άρθρων 6, 7 και 12 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστηµα από ένα µήνα έως ένα έτος.

3. Αρµόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόµου είναι τα όργανα της Δηµοτικής Αστυνοµίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). Αν σε ένα Δήµο δεν λειτουργεί υπηρεσία δηµοτικής αστυνοµίας, η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από όργανα άλλης αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου.

4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης βεβαιώνεται επί τόπου από το αρµόδιο όργανο το προβλεπόµενο διοικητικό πρόστιµο και αντίγραφο της βεβαίωσης της παράβασης αποστέλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία του κατά τόπον αρµόδιου Δήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήµου ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για την επιβολή του βεβαιωθέντος προστίµου.

5. Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να εµφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόµνηµα εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών στον Προϊστάµενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας του κατά τόπον αρµόδιου Δήµου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στον Προϊστάµενο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του κατά τόπον αρµόδιου Δήµου, ή στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προκειµένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, µε την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη µε αναφορά στα συγκεκριµένα περιστατικά και στοιχεία.

6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιµο από τον Προϊστάµενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήµισυ µέσα σε δέκα ηµέρες από τη βεβαίωση της παράβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία,  το διοικητικό πρόστιµο καταβάλλεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α. χωρίς έκπτωση, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη βεβαίωσή του.

7. Τα πρόστιµα από τις διοικητικές παραβάσεις, που δεν καταβλήθηκαν εντός της προθεσµίας των δύο (2) µηνών, βεβαιώνονται µετά την πάροδο του ανωτέρω διµήνου υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίµων αυτών γίνεται µε τη σύνταξη και αποστολή χρηµατικών καταλόγων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του  π.δ. 16/1989, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα δε εισπραττόµενα ποσά, µετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράµηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τα διανέµει στους Ο.Τ.Α. µε βάση συντελεστές κατανοµής, που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος. Τα ποσά αυτά διατίθε-νται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δηµοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιµετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρµογή του νόµου αυτού.

8. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, αρµόδια υπηρεσία, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιµο µετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στον τρόπο και στη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρµογής των προστίµων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 22

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν θίγουν άλλες διατάξεις νόµων ή διεθνών συµβάσεων, που κυρώθηκαν µε νόµο και προβλέπουν µεγαλύτερη προστασία σε οποιοδήποτε είδος ζώου. Επίσης δεν θίγονται οι διατάξεις του νόµου «περί θήρας» (ν.δ. 86/1969), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και οι κανονιστικές αυτού διατάξεις.

2. Όπου στις διατάξεις του νόµου αυτού αναφέρεται η ηλεκτρονική σήµανση των ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήµανση σκύλων και γατών.

3. Τα Παραρτήµατα 1 έως 5, που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του.

4. Επιχειρήσεις τσίρκου, θίασοι µε ποικίλο πρόγραµµα ή άλλες ανάλογες επιχειρήσεις µε παρεµφερές αντικείµενο, που λειτουργούν µόνιµα ή περιστασιακά στην Ελλάδα και κατέχουν ζώα µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσουν στις εκδηλώσεις τους ή περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους παραστάσεις µε οποιαδήποτε συµµετοχή οποιουδήποτε είδους ζώου, οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µέσα σε επτά µήνες από την έναρξη ισχύος του, άλλως αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

5. Εντός διετίας από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δηµιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε Δήµο ή σε όµορους ή συνεργαζόµενους Δήµους καταφύγια αδέσποτων ζώων.

Άρθρο 23

Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3170/2003 εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου 7, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα του νόµου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του.

Άρθρο 24

1. To άρθρο τρίτο του v. 3495/2006 (A΄ 215) «Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου κειµένου της Διεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών» αναριθµείται σε άρθρο πέµπτο.

2. Μεταξύ των άρθρων δεύτερο και πέµπτο παρεµβάλλονται δύο άρθρα, που έχουν ως εξής:

« Άρθρο τρίτο

Επίσηµος Εθνικός Οργανισµός Προστασίας Φυτών. Επίσηµος εθνικός οργανισµός προστασίας φυτών για την εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών του παρόντος νόµου ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Άρθρο τέταρτο

Εξουσιοδότηση

Για την εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών του παρόντος νόµου καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής:

α) Οι υπηρεσίες φυτοΰγειονοµικού ελέγχου και τα σηµεία εισόδου, οι αρµοδιότητές τους, οι φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές και τα καθήκοντά τους, τα επίσηµα εργαστήρια για την ανάλυση των επίσηµων δειγµάτων, καθώς και οι

προδιαγραφές λειτουργίας τους.

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων, σύµφωνα µε το άρθρο Χ(4) της Διεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών του παρόντος νόµου.

γ) Τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα και τα παράβολα, οι υπόχρεοι καταβολής αυτών, οι παρεχόµενες υπηρεσίες, έναντι των οποίων γίνεται η καταβολή και η διαδικασία είσπραξής τους.

δ) Κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή της Διεθνούς Σύµβασης του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 25

To άρθρο 17 του v. 2637/3998, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και συµπληρωθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001, την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 και την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Νοµική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργείται από τους δικηγόρους του άρθρου 23 εδάφιο β΄ του νόµου αυτού.

2. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχεται νοµική συνδροµή από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δίκαιου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το γνωµοδοτικό έργο παρέχεται κατόπιν υποβολής ερωτηµάτων από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για θέµατα κοινοτικού δίκαιου.

3. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστάται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από πρόταση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, µικτή επιτροπή νοµικής και νοµοτεχνικής υποστήριξης προκειµένου να παρέχει νοµική συνδροµή: α) για την άµεση επίλυση των θεµάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως διαπιστευµένου Οργανισµού Πληρωµών και να αποφεύγονται δηµοσιονοµικές διορθώσεις σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας και β) για τη νοµοτεχνική επεξεργασία κανονιστικών πράξεων και συµβάσεων. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρµόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Η λειτουργούσα αντίστοιχη επιτροπή καταργείται από 30.9.2011. Τυχόν καταβληθείσα αποζηµίωση από 31.3.2011 µέχρι 30.9.2011 δεν αναζητείται.

4. Στις δικαστικές υποθέσεις, η εκάστοτε επιδικαζόµενη δικαστική δαπάνη υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαιώνεται µε ειδικό κωδικό και εισπράττεται από την αρµόδια ΔΟΥ και ακολούθως αποδίδεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απολαµβάνει όλων των δικονοµικών και ατελειών του Δηµοσίου και στις δικαστικές του υποθέσεις εφαρµόζεται ο Κώδικας περί Δικών του Δηµοσίου.

6. Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ που έγιναν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ.8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011. Εφεξής η παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) δεν θα εφαρµόζεται για τις δαπάνες των εκτός έδρας µετακινήσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν στους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται, σύµφωνα µε κοινοτικούς κανονισµούς, να διενεργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. Οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται µε τη διάταξη αυτή καταργείται.»

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,                                                                2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Posted in Νομοθεσία

FacebookTwitterLinkedin
Pin It

Τα Tweet μας!

Οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας ειναι η συχνότερη αιτία εμφάνισης κολικών στα άλογα και στα γαιδουράκια!!! Προσοχή!!

Vethelp Vethelp

Προσοχή στις απότομες αλλαγές του καιρού. Τα μικροσωμα σκυλάκια που εχουν συνηθίσει τον καναπέ, κινδυνεύουν απο το κρύο και τη βροχή!!!

Vethelp Vethelp

Υπάρχει δυνατότητα για ακτινογραφίες, νοσηλεία και επείγον χειρουργείο όλο το 24ωρο στο Ιατρικό Κέντρο Ζώων Αγίας Παρασκευής!!

Vethelp Vethelp

Καλύπτουμε τα Νότια Προάστια της Αττικής με άμεση ανταπόκριση στον χώρο του ζώου. Όταν κριθεί αναγκαίο απο τον κτηνίατρο πάμε στην κλινική.

Vethelp Vethelp

Άμεση Κτηνιατρική βοήθεια μέσα στη νύχτα!!!! vethelpathens@gmail.com και για επείγοντα καλέστε 6972728691

Vethelp Vethelp